over Hettinga service contact

Welkom bij Hettinga's installatiebedrijf, al meer dan 40 jaar gevestigd in Heeg.

informatie over electra
info over centrale verwarming
informatie over gas
informatie over riolering
informatie over zinkwerk


Pake Hielke Hettinga en syn twa bruorren wurken yn’e jierren 30 fan de lêste ieu yn Balk as koperslagger.
Soan Jaap Hettinga set in fittersbedriuw op –lette jierren ’60- oan de Harinxmastrjitte yn Heech. Sûnt 1983 is syn soan Hielke Hettinga syn opfolger, no as ynstallateur.
In nije wurkpleats wurdt jannewaris 2007 yn gebrûk nommen oan De Opper 2 in Heech.

Hielke Hettinga is diplomearre ynstallateur.
It minmachtige bedriuw stiet foar kundichheid en betrouwen, der wurdt sekuer wurk levere.